Project

Futureed2Job

Teknolojideki ani ve hızlı gelişmelere paralel olarak sanayinin ihtiyaçları da yeni işe alım yapan firmaların gereksinimleri gibi önemli ölçüde değişmektedir. Teknolojinin gelişimi bu kadar hızlı olmasına rağmen mesleki eğitim programları bu gelişmelerin hızına yetişememiştir. Ayrıca, mesleki eğitim ve beceri geliştirme, öncelikle tedarik odaklıdır (yani, eğitim enstitüleri tarafından verilen beceriler, endüstri gereksinimleriyle uyumlu olmayabilir. Mevcut mesleki eğitim sistemi, firmalar tarafından talep edilen bu yeni tanımlanmış gereksinimleri karşılamalıdır.

Öte yandan, eğitime öğrenme stilleri yaklaşımı, bireylerin bilgiyi çok farklı şekillerde algılaması ve işlemesi üzerine odaklanmaktadır. “Öğrenme stilleri” terimi, her öğrencinin farklı şekilde öğrendiği anlayışını ifade eder. Teknik olarak, bir bireyin öğrenme stili, öğrencinin bilgiyi özümsediği, işlediği, anladığı ve sakladığı tercihli yolu ifade eder. Bu bireyselleştirilmiş öğrenme stilleri kavramı, eğitim teorisinde ve sınıf yönetimi stratejisinde yaygın olarak kabul görmüştür. Bireysel öğrenme stilleri, kişinin önceki deneyimlerinin yanı sıra bilişsel, duygusal ve çevresel faktörlere de bağlıdır. Eğitimcilerin, günlük etkinliklerine, müfredatlarına ve değerlendirmelerine en iyi uygulama stratejilerini uygulayabilmeleri için öğrencilerinin öğrenme tarzlarındaki farklılıkları anlamaları önemlidir.

Şu anda yedi “Öğrenme Stili” vardır:

 • Görsel (mekansal): resimler, resimler ve uzamsal anlayış kullanma.
  İşitsel (işitsel-müzikal): ses ve müzik kullanma.
  Sözlü (dilbilimsel): kelimeleri hem konuşmada hem de yazmada kullanma.
  Fiziksel (kinestetik): vücudunuzu, ellerinizi ve dokunma duyunuzu kullanma.
  Mantıksal (matematiksel): mantık, akıl yürütme ve sistemleri kullanma.
  Sosyal (kişiler arası): gruplar halinde veya diğer insanlarla öğrenme.
  Soliter (bireysel): yalnız çalışmak ve kendi kendine çalışmayı kullanmak.

Bu proje, mesleki eğitim programlarının aday ve mevcut öğrencileri ile öğretim elemanlarını öğrenme stillerini ortaya çıkararak incelemeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin öğrenme stilleri belirlenerek hem mesleki eğitimlerine daha iyi bir bakış açısı kazandırılabilir hem de ileride yapacakları mesleklere yönelik merak ve hız düzeyleri desteklenebilir. Öte yandan, öğretim elemanlarının öğretim stilleri, öğrencilerin konuyu ne kadar hızlı öğrendikleri ve bilgilerin kalıcılığı üzerinde etkilidir. Öğretim elemanlarının öğretim tarzları ortaya çıkarılarak öğrenciler, doğru konu altında doğru öğretim elemanı ile görevlendirilebilmekte ve eşleştirilebilmektedir.

Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin öğrenme ve öğretme stilleri bu projenin sonunda ortaya çıkan testlerle belirlenir. Tüm proje katılımcılarının bu beceri testleri üzerinde daha güvenilir ve sonuç odaklı olmaları için çalışmaları beklenmektedir. Bu proje, öncelikle mesleki eğitim programlarının ihtiyaçlarını, öğretim elemanlarının öğretimdeki yöntemlerini ve öğrencilerin öğrenme eğilimlerini tam olarak ortaya koyacak bir araştırma makalesine odaklanmaktadır. Testler, bir kontrol ve bir test grubu üzerinde çalışılarak oluşturulur. Herkesin görüş ve eleştirilerini kağıda yazabileceği tüm ortaklarla yapılan toplantının ardından ve ortak bir sonuca varıldıktan sonra testin görevini yerine getirip getirmediği konusunda bir pilot çalışma yapılacaktır. Testler, her ortağın mesleki eğitim ve kapasite konusunda kendi ve farklı yöntemleri olduğundan, pilot çalışmadan sonra rapor aldıkları ortakların farklı deneyimlerine göre manipüle edilecektir.

Proje sonunda öğrencilerin problem çözme becerilerine, belirli bir işe uygunluğu değerlendirebilecek öz değerlendirme becerilerine, okul müfredatı dışında yeni teknolojileri kullanma konusunda pratik becerilere vb. sahip olmaları beklenmektedir. Katılımcılardan gelen tüm geri bildirimler toplanarak, Mesleki eğitim programlarının müfredatının Endüstri 4.0'ın gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak şekilde elden geçirilmesi bekleniyor.

Projenin hedef grubu, kamu yönetimi personeli, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sağlayıcıları personeli ve öğrencileri, Endüstri 4.0 konusunda belirli beceriler kazanmak için eğitim vermeyi veya yeniden eğitim vermeyi amaçlayan profesyonellerdir. vb.

Activities

Etkinlik 1: Araştırma Makalesi

Anket, katılımcı ülkelerde projede hedeflenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalara 01.09.2019 – 02.03.2020 tarihleri ​​arasında elektronik ve yazılı ortamda yapılmıştır. Sonuç olarak 50 İngiliz, 27 Estonyalı, 62 Fince, 55 Fransız, 31 Litvanyalı, 42 Polonyalı, 82 İspanyol ve 99 Türk firması anket araştırmasının çalışma grubuna dahil edilmiştir.

https://www.futureed2job.com/uploads/Research%20paper.pdf

Faaliyet 2: Test geliştirme

Proje kapsamında her bir ortak tarafından beceriler seçilmiş ve bu becerilere yönelik testler oluşturulmuştur. Testlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.europatrainingltd.com/futureed2job/

Faaliyet 3: Ortak için eğitim

Hacettepe Üniversitesi tarafından "Kolb Learning Styles" eğitimi verildi

Eğitim materyallerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.futureed2job.com/uploads/Kolb%E2%80%99s%20Learning%20Styles%20Model.pdf

https://www.futureed2job.com/uploads/Introduction%26amp%3Bamp%3BDemographic%20Characteristics.pdf

Etkinlik 4: Geliştirme müfredatı

Verilen eğitimlere göre müfredatlar oluşturulmuştur.

Etkinlik 5: Testin ve müfredatın uygulanması

Kolb öğrenme stillerine göre hazırlanan öğretim programlarının pilot çalışması yapılmıştır. Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.futureed2job.com/uploads/Pilot%20Study%20Report%20.pdf

Results

 • Öğrenme tercihleri, stiller, öğretmenlerin öğretim yöntemleri, tüm ortak ülkelerde mesleki eğitimdeki gelişmeler, mesleki eğitim üzerindeki etkisi, mesleki eğitimde uygulanan testler, mesleki eğitim için farklı eğitim modelleri içeren bir araştırma makalesi oluşturulacaktır. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu ara elemanların nasıl yetiştirileceği, teknolojik gelişmelerin mesleki eğitimi nasıl etkilediği, ara eleman için ne tür becerilere ihtiyaç duyulduğunun nasıl belirleneceği, mevcut eğitimin nasıl geliştirileceği ve eğitime yeni konuların nasıl ekleneceği bir araştırma makalesidir. .
 • Bu araştırma ile proje paydaşları, eğitim ve mesleki eğitim testleri geliştirmek amacıyla işgücü piyasasında talep ve arz arasındaki boşluğu daha iyi anlama becerisine sahip olabilirler.
 • Bu araştırma projesi ile paydaşlar zayıf ve güçlü yönleri anlayabilir ve görebilir. Araştırmanın bu kısmı, firmalardan talep edebilecek veya talep edebilecek intermedia personel profilini belirlemek için mevcut müfredatı uyumlu hale getirme fırsatı vermektedir.
 • Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları, kendilerini değerlendirme ve müfredatlarını geliştirme veya müfredata yeni konular ekleme şansına sahip olabilirler.
 • Mesleki eğitimin kalitesini artırmak için müfredatların öğrencilerin öğrenme stillerine göre nasıl dönüştürüldüğü de incelenecektir. Araştırma yol gösterici nitelikte hazırlanacaktır.
 • Mesleki beceriler, sosyal yetenek, teknolojiye açıklık ve öğrenme stilleri için testler geliştirilecektir.
 • Testler için pilot çalışma yapılacaktır. Pilot çalışmanın sonunda proje paydaşları, testlerde herhangi bir değişiklik olup olmayacağını ve ek çalışmaya ihtiyaç olup olmadığını değerlendirecektir.
 • Öğretmenlere müfredatlarını öğrenme stillerine göre nasıl dönüştürebilecekleri konusunda eğitimler oluşturulacaktır.
 • Öğrenciler kariyer planlamalarını şekillendirecek ve sosyal aktiviteleri yönlendireceklerdir.
 • Her ortak için kendi ülkesinde öncelikli olan mesleki eğitim ve araştırma raporu öğrenme stillerine göre dönüştürülecektir.
 • Teknolojik gelişmelere göre yeni yetenek testleri geliştirilecektir. Bu testler, geliştirildikten sonra yetersiz bilgi ve yetenekleri anlamak için öğrencilere uygulanacaktır.

Araştırma makalesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.futureed2job.com/uploads/Research%20paper.pdf

Test web sitesine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

https://www.europatrainingltd.com/futureed2job/

Eğitim materyallerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.futureed2job.com/uploads/Kolb%E2%80%99s%20Learning%20Styles%20Model.pdf

https://www.futureed2job.com/uploads/Introduction%26amp%3Bamp%3BDemographic%20Characteristics.pdf

Mesleki eğitime aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.futureed2job.com/uploads/Vocational%20Training%20(1).pdf

Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.futureed2job.com/uploads/Pilot%20Study%20Report%20.pdf